Monday, 24 November 2014

Gadaian(Ar-Rahnu) Menurut Islam

1.0       PENDAHULUAN
Menurut kaji sejarah, sistem gadaian ini diperkenalkan di Malaysia pada awal kurun ke-19 pada zaman pemerintahan British iaitu sejak kedatangan orang cina ke Tanah Melayu. Ianya adalah untuk mendapatkan wang tunai dengan kadar yang segera bagi golongan yang berpendapatan rendah. Sehinggalah kehari ini peniaga pajak gadai banyak diusahakan oleh masyarakat cina.WalauBagaimanapun, sistem pajak gadai ini membebankan peminjam apabila mengenakan bayaran faedah (Riba’) yang terlalu tinggi. Hal ini yang menyebabkan betentangan dengan hukum syarak.
Di atas kesedaran itu, kerajaan Terengganu telah melaksanakan sistem gadaian berlandaskan islam buat pertama kalinya oleh Pejabat Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 23 Januari 1992 yang dikenali sebagai Muassasah Gadaian Islam Terengganu. Penubuhan pajakan dan operasi itu termaktub di bawah peruntukan Seksyen 12 dan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (Bil.2) 1986. Ia bertujuan untuk menghapuskan riba atau hasil bunga (Faedah) dan gharar (Penipuan) yang dikenakan oleh pengusaha pajak gadai secara konvensional.
Perkhidmatan gadaian berlandaskan hukum syarak biasanya disediakan oleh bank-bank tertentu seperti Agrobank, Bank Rakyat, dan Bank Islam. Terdapat juga institusi lain seperti ar-Rahnu YaPEIM dan Permodalan Kelantan Berhad. Perkhidmatan ini sebagai  kemudahan pinjaman yang sedia ada disamping memberi pilihan kepada peminjam untuk menuruti kehendak hukum syariat.1.1       Definisi Gadaian (Ar-Rahnu)
Perkataan gadaian dalam bahasa Arab dinamakan ar-Rahnu yang diambil daripada kata terbitan bahasa Arab. Ar-Rahnu berasal daripada kata perbuatan Rahanayang bermakna menggadaikan.
1.1.1   Menurut Istilah Bahasa Dan Syara’
1.         Rahnu dari sudut bahasa bererti: kekal, tetap dan tahan.  Rahnu bererti “gadaian” dalam bahasa Malaysia. Menurut bahasa, ertinya mempertaruhkan sesuatu umpamanya menggadai nyawa, menggadaikan tanahair dan sebagainya.
2.         Menurut istilah hukum fekah atau hukum syarak, rahnu atau “gadai” ialah menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran kepada sesuatu hutang buat menjelaskan hutang itu ketika tidak kuasa membayarnya. 
1.1.2   Pandangan Ulama Semasa
Prof. Dr. Yusof Al-Qardawi dalam bukunya ‘Al-Halal wa Al-Haram fil Islam’menghuraikan maksud gadaian itu sebagai sesuatu barang yang dijadikan peneguhan atau kepercayaan dalam urusan hutang-piutang. Barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual, jika hutang tidak dapat dibayar. Tetapi penjualan itu mesti sama nilainya dengan nilai wang dipinjam.
            1.2       Istilah Dalam Gadaian        

Ar-rahnu merupakan satu sistem pajak gadai dalam islam yang menggabungkan beberapa konsep-konsep syariah, antaranya Ar-rahnu, Al wadiah Yad Dhamanahdan Al-Qard.
1.2.1   Ar-Rahnu
Didalam konsep ini Ar-rahnu merupakan satu makanisme dimana satu barang yang berharga yang mempunyai nilai di sisi syarak dijadikan cagaran atau sandaran yang terikat dengan pinjaman secara bercagar yang boleh dibayar dengannya dengan cara menjual atau melelong barang tersebut bagi mendapatkan kembali hutang yang diberikan, ini terjadi sekiranya pihak yang berhutang tidak dapat menjelaskan hutangnya itu pada masa yang dijanjikan.
                        1.2.2    Al-Wadi’ah Yad Dhamanah
Al-wadi’ah yad dhamanah bermaksud simpanan barang yang berharga dengan jaminan, dimana setiap barangan yang disimpan dikenakan upah simpanan bagi menjaga barang tersebut. Dalam gadaian orang yang ingin mendapatkan pinjaman akan memberikan barang yang berharga seperti barang kemas, tanah, kereta ataupun lain-lain barang yang mempunyai nilai disisi syara kepada orang yang akan memberi pinjaman untuk disimpan sebagai cagaran terhadap pinjaman yang diberikan. Dalam keadaan ini pemberi hutang tersebut menjadi orang yang menjaga amanah dan ia sama sekali tidak mempunyai hak terhadap barang dalam simpanannya kerana ia diberikan upah dalam menjaga barang tersebut. Jika barang tersebut rosak ketika berada simpanannya maka wajib keatasnya untuk membayar ganti rugi akibat dari kerosakan yang terjadi keatas barang tersebut. Firman Allah yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah s.w.t menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya”. (Surah An-Nisa’ 4:58)
                        1.2.3    Al-Qard
Manakala Al-Qard pula merupakan pinjaman tanpa faedah atau pinjaman kebajikan yang diberikan untuk tujuan pertolongan. Ia merupakan satu pemberian hutang oleh satu pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya sebarang keuntungan atau bayaran lebih semasa bayaran balik dilakukan. Dalam Ar-Rahnu ia merujuk kepada pinjaman yang diberikan kepada peminjam berdasarkan peratusan tertentu daripada nilai marhun (barang gadaian), dan upah simpanan dikenakan untuk menyimpan barang gadaian mengikut kadar yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak bukannya berasaskan kepada jumlah pinjaman yang diberikan. Sabda Rasullullah s.a.w  yang bermaksud:
“Sesiapa yang berbuat baik kepada kamu maka hendaklah kamu memberinya balasan yang baik”.(Riwayat Ahmad) 
2.0       GADAIAN MENURUT PANDANGAN ISLAM
2.1       Dalil Gadaian 
Berikut adalah nas-nas yang dinyatakan dengan jelas oleh al-Quran dan sunnah nabi s.a.w.
2.1.1        Al- Quran
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ
(Surah al-Baqarah283 : 2)

Maksudnya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperolehi seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungjawab yang boleh dipegang…

2.1.2        As-Sunnah
عَنْ عَائِشَةْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهْوْدِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
( رواه البخاري)

Maksudnya: Daripada Aisyah r.a “ Rasulullah pernah membeli makanan daripada orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi baginda.
2.2      Hukum Gadaian
Berdasarkan dalil di atas, hukum bergadai adalah harus iaitu harus bergadai dengan sesuatu atau apa-apa  barang yang sah diperjualbelikan.  Ertinya  apa-apa  barang atau sesuatu yang sah dijual maka ia  sah digadai.
2.3      Rukun-rukun dan Syarat-syarat Gadaian
Rukun-rukun gadaian itu empat perkara iaitu :-
2.3.1        Rahin dan Murtahin (Penggadai dan Pemegang Gadai)
Kedua-duanya mestilah:
1.      Berakal : Penggadai dan penerima gadaian mestilah waras. Bapa atau penjaga tidak boleh menggadai harta orang-orang gila kecuali jika terpaksa atau ada keuntungannya.
2.      Baligh : Tidak sah bagi kanak-kanak dan orang gila.
3.      Cerdik : Penggadai mestilah berkeahlian dalam menguruskan hartanya (ahliyatut tabaru').  
4.      Tidak dipaksa : Penggadai dan penerima gadaian melakukan gadaian dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain.
5.      Berkuasa penuh terhadap diri dan hartanya : Harta atau barang gadaian penggadai mestilah hak miliknya secara mutlak.
2.3.2        Marhun (Barang Gadaian)
a.       Suci dari segi syarak.
b.      Barang yang hendak digadaikan perlulah barang yang boleh memberi faedah kepada manusia.
c.       Barang yang hendak digadai adalah hak milik penggadai.
d.      Barang yang hendak digadai tersebut mestilah dimiliki dan boleh diserahkan ketika berlakunya akad atau sighah.
e.       Barang yang hendak digadaikan mestilah ditentukan harganya.
f.       Berlaku penyerahan dan penerimaan barang yang digadaikan.
g.      Harta gadaian adalah benda yang sah untuk digadai. Tidak sah menggadai harta wakaf. 
2.3.3        Marhun bih (Hutang)
Bayaran atau barang yang diberi kepada penggadai itu mestilah hutang yang dimaklumi. Maka tidak sah jika tidak berupa hutang seumpama benda yang wajib diganti seperti barang yang dirampas, barang pinjaman atau sebagainya.
2.3.4   Sighah (Lafaz)
Tidak sah gadaian melainkan dengan ijab dan Kabul. Syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat pada urusan berjualbeli. Maka tidak sah jika diselangi oleh perkataan lain atau berselang lama. Juga tidak sah jika bertaklik dan jika memakai jangka waktu.
2.4      Perkara Yang Membatalkan Gadaian
Gadaian akan dikira terbatal dan tamat sekiranya penggadai telah membayar keseluruhan hutangnya kepada pemegang gadaian ataupun barang yang digadaikan itu diserahkan semula kepada penggadai. Disamping itu pembatalan ini juga berlaku sekiranya barang gadaian itu rosak dan orang yang memegang gadaian itu meninggal dunia. Jika seseorang itu tidak dapat menjelaskan hutangnya pada masa yang ditetapkan dan menyebabkan barang gadaiannya dijual turut akan membatalkan gadaian yang berlaku ataupun barang yang digadai itu telah disewa atau disedekahkan kepada orang lain. Pembatalan juga akan berlaku sekiranya orang yang memegang gadaian itu membatalkan gadaian walaupun tanpa pengetahuan penggadain.
2.5      Hikmah Gadaian
Berikut adalah hikmah-hikmah dalam melaksanakan gadaian:-
2.5.1        Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Memerlukan Bantuan
Dalam menjalani kehidupan didunia ini manusia akan diuji dengan pelbagai  jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Namun begitu, Islam tetap menyediakan beberapa cara atau jalan sementara untuk memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan melalui salah satunya dalam bentuk gadaian tertentu. Mereka yang mempunyai harta untuk digadaikan boleh ditukar ganti dalam bentuk nilai matawang yang memberi kesan yang baik iaitu setidak- tidaknya dapat membantu mereka yang berada didalam kesusahan buat sementara waktu.
2.5.2         Memberi Jaminan Kepada Orang Yang Memberi Hutang
Dalam Islam setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh atau pun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Ini kerana didalam islam amat menjaga hak-hak sesame muslim yang lain yang mana jika kita meminjam atau memberi pinjam hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai satu jaminan yang sesuatu pinjaman itu ada had dan tempoh tertentu untuk dilangsaikan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada adanya berlaku salah faham atau tipu daya dalam bab pinjam meminjam ini. 
2.5.3          Memudahkan Seseorang Mendapatkan Hutang Modal Bagi Memulakan Perniagaan
Bagi memulakan sesuatu perniagaan semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Dalam hal ini gadaian dapat membantu peniaga bagi menyuntik modal dalam bentuk matawang. Barang yang hendak digadaikan dijadikan sebagai cagaran dan dalam tempoh tertentu jika barangan tersebut tidak dituntut maka pihak pajak gadai berhak untuk menjual barangan tersebut.
2.5.4        Memberi Peluang Kepada Umat Islam Mengembangkan Ekonomi
Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang ini kerana, dengan adanya pajak gadai yang berkonsep islam serta memenuhi syara’ diharapkan menjadi sebagai suatu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada pergerakan ekonomi yang lebih jitu terutamanya membantu mereka yang memerlukan suntikan modal awal mahupun mereka yang mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan tetapi tidak mempunyai modal.
2.5.5    Melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang antara satu sama lain
Dalam Islam amat mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua perbuatan. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kerjasama dan sikap tolong menolong yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Sistem yang wujud dalam Islam secara tidak langsung membantu memperkukuhkan ukhuwwah sesama umat Islam kerana ianya menyemai sikap bantu membantu serta memupuk sikap yang positif dalam memajukan diri serta saudara seislam kita.
3.0       ISU SEMASA
            3.1       Sistem Pajak Gadai Islam(Ar-Rahnu)
Bagi mereka yang masih belum memahami ar-Rahnu, ia adalah sistem pajak gadai Islam yang membolehkan orang ramai memerlukan wang segera dengan mencagarkan barangan kemas kepada pihak bank.Emas adalah barangan cagaran yang diperlukan untuk membuat gadaian. Di malaysia, Sistem Pajak Gadai  berlandaskan hukum syarak biasanya disediakan oleh bank-bank tertentu seperti Agrobank, Bank Rakyat, dan Bank Islam. Terdapat juga institusi lain seperti ar-Rahnu YaPEIM dan Permodalan Kelantan Berhad. Tujuan utama penubuhan ar-Rahnu adalah untuk menggantikan Sistem Pajak Gadai Konvensional yang sedia ada. Hal ini kerana, Pajak Gadai Secara Konvensional mengamalkan Riba’ atau faedah yang banyak. Oleh itu, terdapat ramai orang Islam memilih sistem pajak gadai ar-Rahnu berbanding secara Konvensional. Berikut adalah kelebihan Pajak Gadaian ar-Rahnu berbanding secara Konvensional.  
3.1.1        Tidak Mengenakan Kadar Faedah (Unsur Riba)
Perbezaan utama antara ar-Rahnu dan Pajak Gadai Konvensional adalah pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Dalam perjanjian ar-Rahnu, pinjaman yang diberi tidak dikenakan faedah (Riba).Berbanding pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman.  
3.1.2        Nilai Gadaian Tidak Merosot
Nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak merosot dan tidak berubah serta tidak berlaku penyelewengan.
3.1.3        Wang Lebih Gadaian Dipulangkan
Wang lebih gadaian dipulangkan Sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian.
3.1.4        Barang Kemas Yang Disimpan Selamat
Semua barang kemas yang disimpan dalam skim tersebut adalah selamat. Dimana penerima gadaian akan menjamin pemeliharan dan tanggunjawab ke atas barangan kemas yang diberi oleh pemberi gadaian.
3.1.5        Caj Perkhidmatan Yang Rendah
Ar-Rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang rendah. Semua pengurusan di ar-Rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan Pajak Gadai Konvensional.
3.1.6        Tiada Unsur Penipuan Semasa Membuat Timbangan
Dalam ar-Rahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dibuat dan nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pemberi gadaian.
3.1.7        Tempoh Membayar Balik Yang Munasabah
Ar-rahnu juga merupakan sebuah pajak gadai islam yang bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman.
3.1.8        Pemberian Notis Kepada Penggadai Tentang Upacara Lelongan
Pihak penerima gadaian akan memberi notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelongkan dan tempoh masa membayar balik untuk mereka telah habis.
3.1.9        Memberi Nilai Gadaian Yang Sepatutnya
Perkara ini sering berlaku dalam pajak gadai konvensional. Ia berlaku kerana akta pemegang pajak gadai tidak menetapkan kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Dalam ar-Rahnu, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai.
4.0       RUMUSAN
      Secara kesimpulannya, gadaian adalah diharuskan dalam Islam selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum Syara’. Sudah menjadi kewajipan kepada umat islam memastikan setiap gadaian adalah menurut syariah. Bahkan setiap rukun-rukun dan syarat juga mestilah dipatuhi supaya dapat menghalang daripada kezaliman dan penindasan. 
     Bagi memahami konteks gadaian menurut Islam terdapat tiga istilah pentinguntuk kita ketahui iaitu ar-Rahnu,Al-Wadi’ah Yad Dhamanah, Al-Qard sepertimana yang dinyatakan di atas.Ianya berperanan penting untuk memahami dengan lebih mendalam konteks sebenar gadaian menurut pandangan Islam. Dengan cara memahaminya, sudah pasti akan dapat menghalang berlakunya riba’ dalam gadaian.
     Dalam konteks gadaian menurut Islam, penggadai akan menggadai barang gadaian kepada pemegang gadaian. Barang gadaian akan menjadi cagaran kepada hutang dan akan digunakan untuk melangsaikan hutang jika hutang tersebut tidak dibayar. Sekiranya pemegang gadaian mendapati penggadai sukar untuk dia menjelaskan hutangya, maka pemegang gadai berhak mengambil semula hutangnya melalui barang yang dicagar. Iaitu dengan cara menjual dan kemudian mengambil hutangnya melalui bayaran yang diperolehi. 
      Maka dengan itu, jelaslah bahawa gadaian mengikut hukum syara’ lebih memuaskan berbanding Pajak Gadai Secara Konvensional. Sekian Terima Kasih.
5.0       RUJUKAN
            5.1       Rujukan Buku
1.         Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2010). Kitab Fikah Mazhab Syafie. Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Salam.
2.         Mohd Bin Arifin, Mohd Zaini Bin Yahya, Afendi Bin Sahi. (2007). Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Penerbit Dewan Bahasa Dan Pustaka.
            5.2       Rujukan Internet
                        1.         http://www.usahawan.com/umum/sistem-pajak-gadai-islam-ar-rahnu.html
                        2.         http://mforum.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=463940
3.         http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/read/1023/AR-RAHNU-PAJAK-GADAI-ISLAM-PERTAMA-DI-DUNIA
                        4.         http://ekonomidalamislam.blogspot.com/2007/12/gadaian-islam.html
                        5.         http://stpmsyariah.blogspot.com/2012/11/rahnun-gadaian.html
                        6.         http://irfanirsyad.wordpress.com/2012/04/19/rahnun-gadaian/
                        7.         http://fakultyminda.blogspot.com/2011/11/ar-rahnu.html